Še nimate ustvarjenega računa? Ustvari novega

Nastavitve

Splošni poslovni pogoji

RA Software s.r.o.
Nové Sady 2, Brno, 602 00, Česká republika
Mat. št.: 048 85 414
ID za DDV: CZ04885414
družba je zavezanec za plačilo DDV zapisana v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oznaka spisa: C 92399 za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu www.forscope.si

1) UVODNE DOLOČBE

1.1 Ti poslovni pogoji (v nadaljevanju samo »poslovni pogoji«) gospodarske družbe RA Software s.r.o., s sedežem na naslovu Nové sady 2, 602 00 Brno, Češka republika, matična št.: 04885414, zapisane v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oznaka spisa: C 92399 (v nadaljevanju samo »prodajalec«) skladno z določbo § 1751 odst. 1 civilnega zakonik (Ur. l. ČR, št. 89/2012; v nadaljevanju samo »civilni zakonik«) urejajo obojestranske pravice in obveznosti pogodbenih strank, nastale na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju samo »kupoprodajna pogodba«), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju samo »kupec«) preko spletne trgovine prodajalca, oziroma v zvezi z leto. Spletno trgovino prodajalec vodi na spletni strani, ki se nahaja na spletnem naslovu www.forscope.si (v nadaljevanju samo »spletna stran«), in sicer preko spletnega vmesnika (v nadaljevanju samo »vmesnik spletne trgovine«).

1.2 Poslovni pogoji se ne nanašajo na primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba oziroma oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali pa svoje samostojno izvajane dejavnosti.

1.3 Določbe, ki se razlikujejo od poslovnih pogojev, je mogoče opredeliti v kupoprodajni pogodbi. Drugačne določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami poslovnih pogojev.

1.4  Določbe poslovnih pogojev so neločljiv del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in poslovni pogoji so pripravljeni v slovenskem jeziku. Kupoprodajno pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

1.5 Prodajalec lahko besedilo poslovnih pogojev spreminja ali dopolnjuje. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz časa pred spremembo besedila poslovnih pogojev.

2) UPORABNIŠKI RAČUN

2.1 Na podlagi registracije kupca na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. S svojega uporabniškega vmesnika lahko kupec naroča blago (v nadaljevanju samo »uporabniški račun«). Če vmesnik spletne trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroča tudi brez registracije, neposredno preko vmesnika spletne trgovine.

2.2 Pri registraciji na spletni strani in pri naročanju blaga mora kupec pravilno in resnično navesti vse podatke. Podatke, ki so navedeni v uporabniškem računu, mora kupec v primeru kakršnihkoli sprememb posodobiti. Podatke, ki jih kupec navede v uporabniškem računi in pri naročanju blaga, prodajalec obravnava kot pravilne.

2.3 Dostop do uporabniškega računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Kupec mora ohranjati zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do uporabniškega računa.

2.4 Kupec nima pravice omogočati uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5 Prodajalec lahko izbriše uporabniški račun, in sicer predvsem v primeru, ko kupec prekrši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe ali če kupec svojega uporabniškega računa ne uporabi več kot 2 leti ali v primeru, da kupec prekrši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s poslovnimi pogoji).

2.6 Kupec se zaveda, da uporabniški račun ni nujno neprekinjeno dostopen, in sicer predvsem z ozirom na nujno vzdrževanje strojne in programske opreme prodajalca, lahko tudi zaradi nujnega vzdrževanja strojne in programske osebe tretjih oseb.

3) SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1 Celotna ponudba blaga, ki je na voljo preko vmesnika spletne trgovine ima informativen značaj in prodajalec ni zavezan, da kupoprodajno pogodbo za to blago sklene. Določbe § 1732 odst. 2 civilnega zakonika se ne uporabi.

3.2 Vmesnik spletne trgovine obsega podatke o blagu, vključno s cenami za posamezno blago. Cene blaga so navedene z vračunanim davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi pristojbinami. Cene blaga so veljavne ves čas, ko so prikazane v vmesniku spletne trgovine. Ta določba nikakor ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno določenimi pogoji.

3.3 Vmesnik spletne trgovine obsega tudi podatke o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga. Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga veljajo samo za primere, ko gre za dostavo blaga znotraj meja Češke republike.

3.4 Za naročilo blaga mora kupec izpolniti obrazec za naročilo v vmesniku spletne trgovine. Obrazec za naročila obsega predvsem podatke o:

3.4.1 izbranem blagu (izbrano blago kupec doda v elektronsko nakupovalno košarico vmesnika spletne trgovine),

3.4.2 načinu plačila kupnine za blago, podatke o izbranem načinu dostave naročenega blaga in

3.4.3 podatke o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj kot »naročilo«).

3.5 Preden naročilo pošlje, lahko kupec preveri in spreminja podatke, ki jih je v naročilo vnesel; ta možnost je na voljo tudi za to, da lahko kupec odkrije in popravi morebitne napake, do katerih pride pri vnašanju podatkov v naročilo. Naročilo kupec pošlje prodajalcu s klikom na gumb »Kupi licenco«. Podatki, ki so navedeni v naročilu, so obravnavani kot pravilni. Prodajalec takoj po prejetju naročila kupcu to dejstvo potrdi z e-sporočilo, poslanim na e-naslov, ki ga je kupec navedel v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju samo »e-naslov kupca«).

3.6 Prodajalec je vedno upravičen, da z ozirom na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški dostave) od kupca zahteva dodatno potrdilo naročila (denimo pisno ali po telefonu).

3.7 Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z dostavo potrdila o prejetju naročila (sprejem), ki ga kupcu pošlje prodajalec po elektronski pošti na e-naslov kupca.

3.8 Kupec soglaša z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki kupcu nastanejo pri uporabi sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroške internetne povezave, stroške telefonskih klicev), kupec krije sam, pri čemer bodo ti stroški obračunani po običajnih tarifah.

4) CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1 Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga po kupoprodajni pogodbi, lahko kupec prodajalcu plača na naslednje načine:

  • v gotovini po povzetju na mestu, ki ga določi kupec v naročilu;
  • brezgotovinsko z nakazilom na bančni račun prodajalca IBAN: SK94 1111 0000 0013 7568 2006 , (v nadaljevanju samo »račun prodajalca«);
  • brezgotovinsko s plačilno kartico;

4.2 Skupaj s kupnino mora kupec prodajalcu plačati tudi stroške pakiranja in dostave blaga v dogovorjeni višini. Če izrecno ni navedeno drugače, v nadaljevanju kupnina vedno vključuje tudi stroške pakiranja in dostave.

4.3 Prodajalec od kupca ne zahteva predplačila niti drugega podobnega plačila. To ne vpliva na določbo čl. 4.6 poslovnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine za blago vnaprej.

4.4 V primeru plačila z gotovino ali plačila po povzetju se kupnino plača ob prevzemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila je potrebno kupnino poravnati v 10 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

4.5 V primeru brezgotovinskega plačila mora kupec ob plačilu kupnine za blago navesti variabilni simbol za plačilo. V primeru brezgotovinskega plačila je obveznost kupca, da plača kupnino izpolnjena v trenutku, ko je predmetni znesek pripisan na račun prodajalca.

4.6 Prodajalec je upravičen, da, predvsem v primeru, ko s strani kupca ne prejme dodatnega potrdila naročila (čl. 3.6), zahteva plačilo celotne kupnine še preden blago pošlje kupcu. Določbe § 2119 odst. 1 civilnega zakonika se ne uporabi.

4.7 Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec ponuja kupcu, ni mogoče med seboj kombinirati.

4.8 Če je to običajna poslovna praksa ali tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec kupcu v zvezi s plačili, izvedenimi na podlagi kupoprodajne pogodbe, izstavi davčno potrdilo – račun. Prodajalec je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. Davčno potrdilo – račun – prodajalec kupcu izstavi po plačilu kupnine za blago in ga v elektronski podobi pošlje na naslov kupca.

4.9 Skladno z zakonom o evidenci prihodkov mora prodajalec kupcu izstaviti potrdilo o prejetju plačila. Hkrati mora sprejeti prihodek zabeležiti pri upravitelju davkov na spletu; v primeru izpada tehnične opreme najkasneje v 48 urah.

5) ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1 Kupec ima skladno z določbo § 1829 odst. 1 civilnega zakonika pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, in sicer v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga. Prodajalec pa ponuja še dodatno možnost vračila blaga nad okvirjem tega 14-dnevnega zakonskega roka, in sicer v 30 dneh od prevzema blaga. V tem nadstandardno radodarnem času mora za uresničitev pravice do odstopa kupec upoštevati spodaj opisani postopek, vsa priporočila, navedena za zakonit odstop od pogodbe v roku 14 dni, pa za odstop v podaljšanem 30-dnevnem roku postanejo nujni pogoju za izkoristek te možnosti. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in sestavlja prilogo poslovnih pogojev. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec med drugim pošlje na poštni naslov poslovalnice prodajalca ali na e-naslov prodajalca.

5.2 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po čl. 5.1 poslovnih pogojev se kupoprodajna pogodba v celoti prekliče. Blago mora biti prodajalcu vrnjeno v tridesetih (30) dneh od odstopa kupca od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, sam nosi vse stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi posebne narave ni mogoče vrniti z običajno poštno pošiljko.

5.3. V primeru odstopa od pogodbe po čl. 5.1 poslovnih pogojev mora prodajalec v štirinajstih (14) dneh od odstopa od kupoprodajne pogodbe kupcu vrniti z njegove strani prejeta denarna sredstva na enak način, kot jih je prejel. Prodajalec je hkrati upravičen, da plačilo, prejeto s strani kupca, vrne šele, ko prejme vrnjeno blago, ali na drugačen način, če se kupec s tem strinja in mu s tega naslova ne bodo nastali dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, je prodajalec zavezan, da kupcu denar vrne šele, ko mu ta vrne blago ali dokaže, da je bilo blago poslano na njegov naslov.

5.4 Prodajalec je upravičen, da nadomestilo za škodo, nastalo na blagu, enostransko pobota s pravico kupca do vračila kupnine.

5.5 Do prevzema blaga s strani kupca ima prodajalec pravico, da od kupoprodajne pogodbe kadarkoli odstopi. V takšnem primeru prodajalec kupcu takoj vrne kupnino, in sicer brezgotovinsko na bančni račun, ki ga določi kupec.

5.6 Če kupec ob naročenem blagu prejme darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena s razveljavitvenim pogojem, ki določa, da v primeru, da pride do odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba, ki se nanaša na takšno darilo, preneha veljati, kupec pa mora skupaj z blagom prodajalcu vrniti tudi poslano darilo.

6) PREVOZ IN DOBAVA BLAGA

6.1 V primeru, da je način dostave dogovorjen na posebno zahtevo kupca, kupec nosi tveganja in morebitne dodatne stroške, povezane s to dostavo.

6.2 Če mora prodajalec na podlagi kupoprodajne pogodbe dobaviti blago na mesto, ki ga je v naročilu določil kupec, mora kupec blago ob dostavi prevzeti.

6.3 Če je blago iz razlogov na strani kupca nujno potrebno ponovno dostaviti ali pa dostaviti na drugačen način, kot je bilo določen v naročilu, mora kupec poravnati stroške, nastale zaradi ponovne dostave blaga, oziroma stroške, nastale zaradi dostave blaga na drugačen način.

6.4 Pri prevzemu blaga od prevoznika mora kupec preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnihkoli napak o dejstvu takoj obvestiti prevoznika. Če kupec odkrije sledi posega v embalažo, ki kažejo na to, da je nekdo nepooblaščeno odprl pošiljko, lahko kupec prevzem pošiljke od prevoznika zavrne.

6.5 Druge pravice in obveznosti strank v zvezi s prevozom blaga so lahko določene v posebnih pogojih dostave prodajalca, če jih prodajalec izda.

7) PRAVICE KUPCA V PRIMERU BLAGA Z NAPAKO

7.1 Pravice in obveznosti pogodbenih strank v primeru blaga z napako urejajo splošno zavezujoči pravni predpisi (predvsem določbe § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 in § 2161 do 2174 civilnega zakonika).

7.2 Prodajalec kupcu odgovarja za to, da blago ob prevzemu nima napake. Prodajalec kupcu odgovarja predvsem za to, da ob prevzemu blaga s strani kupca:

7.2.1 ima blago lastnosti, za katere sta se dogovorili stranki, oziroma, če takšnega dogovora ni bilo, lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec navedel oziroma jih je kupec pričakoval z ozirom na naravo blaga in obljube prodajalca ali proizvajalca,

7.2.2 je blago primerno za namen, ki ga je kot način uporabe navedel prodajalec oziroma za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

7.2.3 blago ustreza kakovosti ali izvedbi dogovorjenega vzorca ali predloge, če je bila kakovost ali izvedba določena na podlagi dogovorjenega vzorca ali predloge,

7.2.4 je blago dobavljeno v ustrezni količini, merah in teži ter

7.2.5 blago ustreza zahtevkom pravnih predpisov.

7.3 Določb, navedenih v čl. 7.2 poslovnih pogojev, se ne uporabi v primeru blaga, ki se prodaja za nižjo ceno, za napako, zaradi katere je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi normalne uporabe, pri rabljenem blagu za napako, ki ustreza meri uporabe in obrabe, ki jo je blago kazalo ob prevzemu s strani kupca ali če ta izhaja iz narave blaga.

7.4 Če se napaka pojavi v roku šestih mesecev od prevzema, velja, da je imelo blago napako že ob prevzemu.

7.5 Pravice v primeru blaga z napako lahko kupec uveljavi pri prodajalcu na naslovu njegove poslovalnice, v kateri je sprejetje reklamacije možno glede na nabor prodajane opreme, po potrebi pa tudi na sedežu ali v kraju izvajanja poslovne dejavnosti.

7.6 Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, so lahko urejene v postopku reklamacije prodajalca.

8) DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1 Kupec postane lastnik blaga, ko v celoti plača kupnino zanj.

8.2 Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo nikakršni kodeksi ravnanja v smislu določbe § 1826 odst. 1 črka e) civilnega zakonika.

8.3 Urejanje pritožb s strani potrošnikov prodajalec izvaja preko e-naslova. Podatke o obravnavi pritožbe kupca, bo prodajalec pošiljal na e-naslov kupca.

8.4 Za izvensodno reševanje potrošniških sporov v zvezi s kupoprodajnimi pogodbami je pristojna Češka trgovinska inšpekcija, s sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Češka republika, mat. št.: 000 20 869, spletni naslov: http://www.coi.cz. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem v zvezi s kupoprodajno pogodbo se lahko uporabi platformo za spletno reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Evropski potrošniški center Češka republika, s sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Češka republika, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktni naslov po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 ter Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

8.6 Prodajalec je upravičen do prodaje blaga na podlagi dovoljenja za izvajanje gospodarske dejavnosti. Preverjanje ustreznih dovoljenj v okviru svoje dejavnosti izvaja pristojni urad za izdajanje dovoljenj. Inšpekcijo na področju varstva osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med drugim v omejenem obsegu izvaja nadzor nad izvajanjem zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. ČR, št. 634/1992, v smislu kasnejših predpisov).

8.7 Kupec nase prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu § 1765 odst. 2 civilnega zakonika.

9) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9.1 Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, ureja zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. ČR, št. 101/2000, v smislu kasnejših predpisov).

9.2 Kupec soglaša z obdelavo naslednjih svojih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, e-naslov, telefonska številka (v nadaljevanju samo kot »osebni podatki«).

9.3 Kupec soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca, in sicer za namene uresničitve pravic in obveznost z naslova kupoprodajne pogodbe in za namene vodenja uporabniškega računa. Če kupec ne izbere druge možnosti, soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca tudi za namene pošiljanja informacij in poslovnih sporočil kupcu. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov v celotnem obsegu, ki ga opredeljuje ta člen, ni pogoj, ki bi ob neizpolnitvi sam po sebi onemogočal sklenitev kupoprodajne pogodbe.

9.4 Kupec se zaveda, da mora svoje osebne podatke (pri registraciji, v svojem uporabniškem računu, pri naročilu preko vmesnika spletne trgovine) navajati pravilno in resnično in mora prodajalca brez odlašanja obveščati o spremembah svojih osebnih podatkov.

9.5 Obdelavo osebnih podatkov kupca lahko prodajalec zaupa tretji osebi kot obdelovalcu. Razen osebam, ki dostavljajo blago, prodajalec brez predhodnega soglasja kupca njegovih osebnih podatkov ne bo predajal tretjim osebam.

9.6 Osebni podatki so dani v obdelavo za nedoločen čas. Osebni podatki bodo obdelovani v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način.

9.7 Kupec potrjuje, da so zagotovljeni osebni podatki točni in da je bil poučen o tem, da osebne podatke zagotavlja prostovoljno.

9.8 Če kupec domneva, da prodajalec ali obdelovalec (čl. 9.5) izvaja obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, predvsem če so podatki neustrezni glede na namen njihove obdelave, lahko:

9.8.1 od prodajalca ali obdelovalca zahteva pojasnitev,

9.8.2 od prodajalca ali obdelovalca zahteva, da odstrani tako nastalo stanje.

9.9 Če kupec zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov, mu prodajalec te informacije mora predati. Prodajalec ima pravico, da za posredovanje informacij, opisanih v prejšnji povedi, zahteva plačilo, ki ne sme presegati nujnih stroškov, povezanih z zagotovitvijo informacij.

10) POŠILJANJE POSLOVNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

10.1 Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali dejavnostmi prodajalca na e-naslov kupca in nadalje soglaša s prejemanjem poslovnih sporočil s strani prodajalca na e-naslov kupca.

10.2 Kupec soglaša s shranjevanjem t. i. piškotkov na njegov računalnik. V primeru, da je mogoče nakup na spletni strani izvesti in obveznosti prodajalca iz kupoprodajne pogodbe izpolnjevati, ne da bi prišlo do shranjevanja piškotkov na računalnik kupca, lahko kupec privolitev iz prejšnje povedi kadarkoli prekliče.

11) NASLOV ZA DOSTAVO

11.1 Kupčev naslov za dostavo je lahko e-naslov kupca.

12) ZAKLJUČNE DOLOČBE

12.1 Če razmerje na podlagi kupoprodajne pogodbe vsebuje mednarodni element, sta stranki dogovorjeni, da razmerje ureja češka zakonodaja. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki mu izhajajo iz splošno zavezujočih pravnih predpisov.

12.2 Če je katera od določb poslovnih pogojev neveljavna ali neučinkovita ali takšna postane, se neveljavne določbe nadomesti z določbami, katerih smisel je neveljavnim določbam kar najbližje. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

12.3 Kupoprodajno pogodbo s poslovnimi pogoji prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni prosto dostopna.

12.4 Prilogo poslovnih pogojev sestavlja vzorčni obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe.

12.5 Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo RA Software, s.r.o Nové sady 2, 602 00 Brno, Češka republika.

V Brnu, dne 01. 03. 2017, RA Software s.r.o.

Vaš izdelek je bil dodan v košarico

    Brezplačna dostava in 30 dnevna zagotovitev vračila denarja