Še nimate ustvarjenega računa? Ustvari novega

Nastavitve

Pogoji in določila

16. 2. 2022

ki jih je izdal
Forscope a.s.
s sedežem na naslovu Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka republika
ID podjetja: 048 85 414
vpisan v poslovni register, ki ga vodi okrožno sodišče v Brnu, oddelek B, vložek 8720
za kupoprodajne pogodbe, okvirne kupoprodajne pogodbe v odnosih B2B, vključno s kupoprodajnimi pogodbami, sklenjenimi prek spletnega vmesnika ali elektronske pošte.

 

1. UVODNE DOLOČBE

1.1.     Te splošne pogoje (v nadaljevanju "Splošni pogoji") je izdala družba Forscope a.s., s sedežem na naslovu Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka republika, matična številka: 048 85 414, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek B, vložek 8720 (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri njenem poslovanju med prodajalcem in drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: kupec):

1.1.1.     na podlagi in v povezavi z nakupnimi pogodbami, vključno z nakupnimi pogodbami, sklenjenimi prek spletnega vmesnika ali elektronske pošte;

1.1.2.   na podlagi okvirnega sporazuma o nakupu (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum) in v povezavi z njim;

1.1.3.   na podlagi in v povezavi s posameznimi kupoprodajnimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi okvirnega sporazuma.

1.2.    Nakupna pogodba v skladu s členom 1.1.1 Splošnih pogojev in posamezna nakupna pogodba v skladu s členom 1.1.3 Splošnih pogojev, sklenjena na podlagi okvirnega sporazuma, se v nadaljevanju imenujeta "nakupna pogodba".

2. IZDELKI, KI JIH PONUJA PRODAJALEC

2.1.   Prodajalec v okviru svojih poslovnih dejavnosti ponuja v prodajo:

2.1.1.   kopije računalniških programov1, za katere so bile izčrpane pravice do distribucije na ozemlju Evropske unije v skladu z določbami člena 4(2) Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov, kakor je bila spremenjena (v nadaljnjem besedilu "kopije uporabljene programske opreme");

2.1.2. kopije računalniških programov, ki jih pred prodajo kupcu ni uporabljal noben drug uporabnik; (v nadaljevanju skupaj imenovani "izdelki" ali posamično "izdelek").

2.2.    Izdelki ne vključujejo zagotavljanja tehnične ali uporabniške podpore za delovanje same programske opreme (katere izvod je dobavljen na podlagi kupoprodajne pogodbe) ali zagotavljanja posodobitev ali popravil te programske opreme s strani prodajalca ali katere koli druge tretje osebe (imetnika pravice). Vendar pa lahko imetnik pravice zagotavlja takšne storitve.


1 Posamezne kopije se včasih pogosto in netočno imenujejo licence; vendar v primeru kopij rabljene programske opreme ne gre za prenos ali prodajo licence, temveč za prenos lastninskih pravic na izvod računalniškega programa. Te kopije nato kupec neposredno uporablja na podlagi zakona.

3. PREDMET NAKUPNE POGODBE

3.1.   Na podlagi nakupne pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu izročil izdelke in nanj prenesel lastninsko pravico na izdelkih. Kupec se zavezuje, da bo prevzel izdelke in prodajalcu plačal njihovo kupnino.

4. NAKUPNA CENA IZDELKA TER PLAČILNI POGOJI IN DOLOČILA

4.1.   Nakupna cena izdelkov, datum plačila ter dodatni plačilni pogoji so dogovorjeni v nabavni pogodbi.

4.2.    Pri vsakem brezgotovinskem plačilu je kupčeva obveznost izpolnjena takoj, ko je na prodajalčev račun nakazan zahtevani znesek.

4.3.    V primeru kupčeve zamude pri plačilu kupnine za izdelke, predplačila ali drugih plačil po nabavni pogodbi ima prodajalec pravico odstopiti od nabavne pogodbe in/ali prekiniti izpolnjevanje vseh obveznosti do kupca, ki izhajajo iz nabavne pogodbe, dokler kupec ne poravna vseh denarnih obveznosti do prodajalca.

4.4.    Terjatve do prodajalca se lahko enostransko pobotajo z nakupno ceno izdelkov ali drugimi dolgovi po nabavni pogodbi le, če je taka terjatev zapadla in jo je prodajalec pisno priznal glede razloga in zneska ali če je taka terjatev kupčeva terjatev, o kateri je bilo pravnomočno odločeno v sodnem ali arbitražnem postopku.

4.5.    Če je to v poslovnih odnosih običajno ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec za plačila po nabavni pogodbi izda davčni dokument – račun in ga v elektronski obliki pošlje na elektronski elektronski naslov kupca.

5. DOBAVA IZDELKOV

5.1.    Če je izdelek, ki bo dobavljen v skladu z nakupno pogodbo, neopredmeten, dobava takega izdelka pomeni izročitev ustreznega dokumenta (prodajalec ga imenuje "lastniška dokumentacija") ali licenčne številke (ključ izdelka), vključno z njihovo izročitvijo po elektronski pošti na elektronski naslov kupca.

5.2.  Lastninska pravica na izdelkih preide na kupca po plačilu celotne nakupne cene izdelkov.

5.3.  Če je kupčev interes distribucija kopij rabljene programske opreme zunaj ozemlja Evropske unije, kupec to počne na lastno odgovornost in mora samostojno ugotoviti, ali je takšna distribucija ali uporaba kopij rabljene programske opreme v skladu s splošno veljavnimi zakonskimi predpisi, ki veljajo na zadevnem ozemlju.

6. GARANCIJA PRODAJALCA

6.1.   Pri kopijah rabljene programske opreme prodajalec jamči, da:

6.1.1.  razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, je kopija rabljene programske opreme, prodana kupcu na podlagi kupoprodajne pogodbe, kopija, za katero so za ozemlje Evropske unije izčrpane pravice proizvajalca programske opreme za distribucijo;

6.1.2.   če ima kopija rabljene programske opreme pravno napako, se kupčevi zahtevki poravnajo z dostavo druge, brezhibne kopije rabljene programske opreme ali z vračilom kupnine za kopijo rabljene programske opreme z napako. Zato kupec od prodajalca ne more zahtevati, da odpravi pravno napako kopije rabljene programske opreme;

6.1.3.  če ima kopija rabljene programske opreme tehnično napako, kar pomeni, da navedene kopije rabljene programske opreme ne bo mogoče namestiti ali uporabljati zaradi razlogov, ki so značilni za navedeno kopijo, se kupčevi zahtevki rešijo z dostavo druge kopije rabljene programske opreme brez napak ali z vračilom kupnine za kopijo rabljene programske opreme z napako. Zato kupec od prodajalca ne more zahtevati, da odpravi tehnično napako kopije rabljene programske opreme.

7. LASTNOSTI IZDELKA

7.1.    Če ni drugače dogovorjeno, pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z napakami izdelkov urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi.

7.2.  Kupec priznava in se strinja, da prodajalec ne vpliva na delovanje ali funkcionalnost same programske opreme (katere kopija je dobavljena na podlagi kupoprodajne pogodbe), vključno s pojavom napak v programski opremi, ali za združljivost programske opreme z določeno strojno opremo ali drugimi računalniškimi programi, in za to ne prevzema odgovornosti. Kupec priznava in se strinja, da prodajalec ni odgovoren za primernost uporabe same programske opreme (katere kopija je dobavljena na podlagi kupoprodajne pogodbe) za potrebe kupca ali tretje osebe.

7.3.   Če ima izdelek napako, prodajalec izpolni kupčeve pravice iz odgovornosti za napake v naslednjem vrstnem redu in na naslednji način: dobava manjkajočega izdelka, dobava drugega izdelka brez napak kot zamenjava za izdelek z napako, zagotovitev razumnega popusta na nakupno ceno izdelka.

7.4.  Če se pravice iz prodajalčeve odgovornosti za napake rešujejo z dobavo drugega kosa izdelka:

7.4.1.    prodajalec kupcu pošlje nov kos izdelka v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko prodajalec reši garancijski zahtevek;

7.4.2.  niti kupec niti katera koli druga oseba, ki ji je kupec neposredno ali posredno zagotovil izdelek, ki je predmet garancijskega zahtevka (na primer končni uporabnik), ne sme uporabljati takega reklamiranega izdelka, pri čemer prepoved uporabe za te namene pomeni zlasti prepoved uporabe licenčne številke (ključa izdelka) reklamiranega kosa izdelka.

8. GARANCIJSKI ZAHTEVEK

8.1.   Pravice kupca, ki izhajajo iz prodajalčeve odgovornosti za napake, mora kupec uveljavljati v besedilni obliki po elektronski pošti na prodajalčev naslov [email protected] (v nadaljevanju "garancijski zahtevek") brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v šestih (6) mesecih od dobave izdelka.

8.2.   Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka mora kupec prodajalcu predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki mu jih je prodajalec dostavil skupaj s kupljenim izdelkom ali so povezane z nakupno pogodbo, na podlagi katere se uveljavlja garancijski zahtevek.

8.3.   Kupčev garancijski zahtevek ne vpliva na kupčevo obveznost plačila nakupne cene izdelka ali izpolnitve drugih obveznosti do prodajalca.

9. ODGOVORNOST PRODAJALCA

9.1.   Če ni drugače določeno, morajo biti pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz prodajalčeve odškodninske odgovornosti do kupca, v skladu s splošno veljavnimi pravnimi predpisi.

9.2.   Predpogoj za pravico do nadomestila škode je takojšnje obvestilo prodajalcu o nastanku škode ali o dejstvu, da bi škoda lahko nastala.

9.3.   V primeru škode na strani kupca v zvezi s prodajalčevo odgovornostjo za napake izdelkov sta se pogodbeni stranki ob upoštevanju vseh okoliščin, povezanih s sklenitvijo nabavne pogodbe, dogovorili, da omejita odškodnino za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu, razen če je prodajalec to škodo povzročil namerno ali iz hude malomarnosti tako, da je celotna odškodnina za morebitno škodo, nastalo zaradi tega, vključno z izgubljenim dobičkom, omejena na znesek, ki ga je kupec dejansko plačal kot kupnino izdelkov na podlagi nabavne pogodbe, na podlagi katere je nastala škoda.

9.4.   Prodajalec nima natančne predstave ali informacije o tem, za kakšen namen ali za kakšne dejavnosti bo kupec ali katerakoli druga stranka uporabljala izdelke. Ob upoštevanju tega in vseh drugih okoliščin, povezanih s sklenitvijo nabavne pogodbe, pogodbeni stranki ugotavljata, da je lahko skupna predvidljiva škoda, vključno z izgubljenim dobičkom, ki bi lahko nastala kupcu v zvezi s prodajalčevo odgovornostjo za napake izdelkov, največ enaka znesku, ki ga je kupec dejansko plačal kot kupnino izdelkov v skladu z nabavno pogodbo, po kateri je nastala škoda.

10. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

10.1.   Kupec se strinja, da bo na svoj elektronski naslov prejemal informacije v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca ter komercialna sporočila prodajalca.

11. VAROVANJE INFORMACIJ

11.1.   Če se pogodbeni stranki izrecno pisno ne dogovorita drugače, se vsi podatki o vsebini nabavne pogodbe štejejo za zaupne.

11.2.   Informacije, ki so postale javno znane brez krivde prodajalca, se ne štejejo za zaupne v skladu s tem členom.

11.3.   Kupec se zavezuje, da bo v času trajanja nabavne pogodbe in tri (3) leta po izteku le-te vse podatke iz pogodbe varoval kot strogo zaupne. Kupec brez pisnega dovoljenja prodajalca ne sme uporabljati zaupnih informacij v svojo korist ali korist tretje osebe, če bi bila takšna uporaba v nasprotju z interesi prodajalca. Kupec se strinja, da bo ohranil zaupnost drugih dejstev, katerih razkritje tretjim osebam bi lahko kakorkoli vplivalo na poslovne interese ali ugled prodajalca. Kupec lahko zaupne informacije razkrije svojim svetovalcem, ki so zavezani k zaupnosti.

11.4.   Za pogodbeno stranko se ne šteje, da krši nabavno pogodbo, če je v skladu s pravnimi predpisi razkrila zaupne informacije sodiščem, upravnim organom ali drugim strankam na podlagi obveznosti iz splošno zavezujočih pravnih predpisov.

12. ZAKLJUČNE DOLOČBE

12.1.  Če razmerje, vzpostavljeno z okvirnim sporazumom ali nakupno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se pogodbeni stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo, z izključitvijo uporabe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in izključitvijo uporabe običajnih poslovnih praks. Češka sodišča so pristojna za odločanje o sporih, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma in nakupne pogodbe.

12.2. Kupec svojih morebitnih terjatev iz okvirnega sporazuma ali nakupne pogodbe ne sme odstopiti tretji osebi brez predhodne pisne odobritve prodajalca.

12.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorijo v okvirnem sporazumu ali nakupni pogodbi. Odstopajoče določbe okvirnega sporazuma ali nakupne pogodbe imajo prednost pred določbami teh pogojev.

12.4. Določbe teh pogojev so sestavni del okvirnega sporazuma in nakupne pogodbe.

 

V Brnu dne 8. februarja 2022.

Forscope a.s.

Vaš izdelek je bil dodan v košarico