Še nimate ustvarjenega računa? Ustvari novega

Nastavitve

Politika zasebnosti in informacije o obdelavi osebnih podatkov

17. 2. 2022

OSNOVNI POVZETEK

Forscope a.s. izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev nakupne pogodbe (ali za izvajanje ukrepov, sprejetih pred sklenitvijo take nakupnne pogodbe), in nadalje izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev javnopravnih obveznosti tega podjetja.

1. IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVITELJA

1.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Forscope a.s., s sedežem na naslovu Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, ID podjetja: 048 85 414, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek B, vložek 8720 (v nadaljevanju: upravljavec).

1.2. Kontaktni podatki upravitelja so naslednji: naslov za dostavo Lidická 81, 602 00 Brno, Češka republika, e-poštni naslov [email protected].

1.3. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

2. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

2.1. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava potrebna za:

2.1.1. izpolnitev nakupne pogodbe med vami in upravljavcem ali za izvedbo ukrepov upravljavca pred sklenitvijo takšne nakupne pogodbe v smislu točke b) prvega odstavka 6. člena Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/EU (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: Uredba);

2.1.2. izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravitelja v smislu člena 6(1)(c) Uredbe, in sicer zlasti izpolnjevanje obveznosti, ki jih upravitelju nalagajo splošno veljavni pravni predpisi, zlasti zakon št. 235/2004 Coll., o davku na dodano vrednost, s spremembami, zakon št. 586/1992 Coll., o dohodnini, s spremembami, in zakon št. 563/1991 Coll., o računovodstvu, s spremembami.

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izvedba nakupne pogodbe ali izvajanje ukrepov upravljavca pred sklenitvijo nakupne pogodbe in izpolnjevanje povezanih javnopravnih obveznosti upravljavca.

3.2. Upravitelj ne sprejme samodejne individualne odločitve v smislu člena 22 Uredbe.

4. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

4.1. Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti iz nakupne pogodbe ter za čas, potreben za namene arhiviranja v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar ne dlje, kot je določeno v splošno zavezujočih pravnih predpisih.

5. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so lahko osebe, ki za upravitelja opravljajo tehnične storitve v skladu z njegovimi navodili (obdelovalci osebnih podatkov), vključno z delovanjem programske opreme in shranjevanjem podatkov, ter osebe, ki zagotavljajo komunikacijo s strankami ali potencialnimi strankami upravitelja.

5.2. Prejemniki vaših osebnih podatkov za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pravnih predpisov, so lahko tudi organi finančne uprave ali drugi pristojni organi, če upravitelji predpišejo splošno zavezujoče pravne predpise.

5.3. Upravljavec vaših osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (v državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.

6. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

6.1. Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave ter pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

6.2. Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

6.3. Osebnih podatkov vam ni treba posredovati. Zagotovitev vaših osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvedbo nakupne pogodbe in brez zagotovitve vaših osebnih podatkov ni mogoče skleniti nakupne pogodbe ali jo izpolniti s strani upravitelja.

Vaš izdelek je bil dodan v košarico